shopup.com

สถิติ

1611256

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ.

ดูบทความสำนักวิปัสนากรรมฐาน (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑)

สำนักวิปัสนากรรมฐาน (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑)

หลวงปู่ทอง,พระอาจารย์ทอง,พระธรรมมังคลาจารย์,สำนักวิปัสสนากรรมฐาน,วัดจอมทอง,วัดพระธาตุศรีจอมทอง,จอมทอง,หลวงพ่อทอง
 สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมายาน วิ.    ซึ่งได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จึงได้ทำการฟื้นฟูและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยริเริ่มก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น มีการซื้อที่ดินขยายพื้นที่ในการก่อสร้างกุฏิ  อาคาร และศาลาต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาทิเช่น อาคารพระสัทธรรม เป็นอาคารสูง ๕ ชั้น,ศาลาราชพรหมานุสรณ์,ภัตตศาลาเทพสิทธาจารย์ ๘๔,ศาลาลานธรรมลานโพธิ์,ธรรมศาลา,ศาลาสอบอารมณ์,สำนักงานวิปัสสนาธุระ,กุฏิผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซึ่งมีผู้สนใจมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันเป็นจำนวนมาก

 สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีพื้นที่เป็น ๒ ใน ๓  ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของวัด  ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง  สามารถรับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรม หรือ กลุ่มคณะบุคคลผู้สนใจได้ พร้อมกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งในยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถผลิตบุคคลากรด้านวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า พระวิปัสสนาจารย์ ส่งออกไปเผยแผ่ได้เป็นจำนวนมาก
  • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
  • พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
  • เป็นศูนย์ฝึกพระวิปัสสนาจารย์ ประจำหนเหนือ  

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
โทรศัพท์/Tel. 053342184-6 / โทรสาร/Fax. 053826869
เพื่อสอบถามวันและเวลาที่จะเข้าปฏิบัติฯ ระยะเวลาที่ต้องการเข้าปฏิบัติฯ
(เพื่อตรวจสอบกุฏิสำหรับเข้าปฏิบัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติฯ เพราะมีผู้เข้าปฏิบัติเป็นจำนวนมาก)

www.facebook.com/watchomtong

www.facebook.com/ajarntong

Youtube : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

22 สิงหาคม 2559

ผู้ชม 19352 ครั้ง

Engine by shopup.com