•  สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมา

  03 มกราคม 2562

  ผู้ชม 113 ครั้ง

 •   ภายในพระอุโบสถ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ว่าด้วยเรื่อง ตำานานพระทักขิณโมลีธาตุ ไว้โดยย่อ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จดอยจอมท

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 117 ครั้ง

 •    องค์พระบรมธาตุองค์นี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่ โตเท่าเมล็ดถั่วเขียว หรือเมล็ด ข้าวโพด สัณฐานกลมเกลี้ยง สีดอกพิกุลแห้งหรือคล้ายทองดอกบวบ  สีพระบรมธาตุองค์นี

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 99 ครั้ง

 • ตามตำนาน พระบรมธาตุศรีจอมทอง ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงของการสร้างวัดพระธาตุ ศรีจอมทองในสมัยราชวงศ์มังราย กล่าวถึง จุลศักราช ๘๗๘ (พ.ศ. ๒๐๖๐)  พระรัตนราช  (พร

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 100 ครั้ง

 • ตามตำนานพระบรมธาตุกล่าว ถึง  พระอุโบสถวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารถือเป็นสถานที่สำคัญที่จากตำนานพระบรมธาตุ  ได้ระบุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำภัตตกิจ (เสวยอาหาร

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 76 ครั้ง

 • 04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 22 ครั้ง