ภาพพระธรรมมังคลาจารย์ ๐๒

หมวดหมู่: PMK

พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓” ประจำหนเหนือ

เพื่อการเผยแพร่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

05 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 1425 ครั้ง