shopup.com

สถิติ

1313569

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ.

ภาพพระธรรมมังคลาจารย์ ๐๓

หมวดหมู่: PMK

พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓” ประจำหนเหนือ

เพื่อการเผยแพร่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

05 ธันวาคม 2016

ผู้ชม 1098 ครั้ง

Engine by shopup.com